INFORMACE RODIČŮM

Provoz

Mateřská škola je otevřena - od 6.15 hod. – 16.15 hod.

Děti se schází v jednotlivých třídách - od 6.15 do 8.00 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě -  mladší děti od 11.45 – 12.00 hod.
                                        -  starší děti od 12.15 – 12.30 hod.

Provoz mateřské školy končí - v 16. 15 hod.

Zápis

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3-6 let. Termín zápisu je  zveřejněn v našich aktualitách.

Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

  

StravnéDoba stravování:

ranní svačina
8:30 – 9:00(v případě potřeby individuálně)
oběd
11:15 – 12:00 mladší děti, 11.45 - 12.15 starší děti
odpolední svačina14:15 – 14:30 

 

Součástí MŠ je kuchyň, která zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců MŠ.
Ve všech třídách jsou děti vedeny k samostatnosti při chystání svačinky, příborů, sebeobsluhy při stolování.Výdej jídla je v kompetenci kuchařek v přípravných kuchyňkách u jednotlivých tříd.
Po dohodě s rodiči je respektována individuální potřeba jídla závislá na zdravotním stavu dítěte.

 

JÍDELNÍČEK

12.6 - 16.6.023  [157 KB]
Poslední aktualizace: 09.06.2023
Popis: jídelníček

Hygiena

Pitný režim je zajištěn během celého dne, možnost výběru čaje( bylinkový, ovocný, slazený i neslazený,džusy,ovoce šťávy. Zajišťuje školní kuchyně, nápoje jsou uchovávány v nerezových várnicích, popř. konvicích. Každé dítě má svůj hrníček, dítě se obslouží samo, nebo dostane napít kdykoliv o to požádá.

Hygiena spánku  odpočinek dle individuálních potřeb dětí. Je dodržována potřeba biorytmu odpočinku. Pro nespavé děti jsou umožněny aktivity, které rozvíjí osobnost dítěte  (individuální logopedická péče, grafomotorická cvičení, jogové cvičení, masážní a relaxační chvilky).

 • průběhem celého dne jsou zařazovány relaxační chvilky
 • děti mají lůžkoviny označené svojí značkou, lůžkoviny se ukládají ve větratelných místnostech k tomu určených, 1x za 3 týdny se lůžkoviny převlékají (v případě potřeby ihned), pyžama dětí si berou rodiče každý týden domů.

Hygiena prostředí – během celého dne je zajištěno průběžné větrání místností

Pobyt venku
Délka pobytu venku – minimálně 1,5 hodiny (může být zkrácen nebo vynechán – jen za velmi nepříznivých klimatických podmínek). Střídá se vycházka a pobyt na zahradě dle počasí.

Otužování
Při otužování se přihlíží k individuálním potřebám dětí, dbáme na dostatečné větrání místností, správné oblečení dětí ve třídách i při pobytu venku, v letních měsících probíhá na zahradě školy sprchování dětí.

Bezpečnost

Děti jsou průběžně seznamovány s bezpečným chováním v prostorách mateřské školy, školní zahrady, při pobytu venku mimo budovu školy.

Hravou formou jsou seznamovány s nebezpečím při styku s cizími lidmi, zvířaty a ostatním.
Budova se vždy po příchodu dětí uzamyká, po skončení pracovní doby je spuštěno zabezpečovací zařízení.

Při pobytu dětí na školní zahradě je vždy zahrada uzamčena.
Při vyzvedávání dětí se rodiče hlásí domácím telefonem.

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace

Na základě výpisu z usnesení XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 12. října 2017 Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace s Mateřskou školou, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace s účinností od 1. ledna 2018.

 

S účinností od 1. 1. 2018 se do školského rejstříku zapisuje:

 • nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 157
 • místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
 • Postoupky 78, 767 01 Kroměříž

 

Obě MŠ jsou pod správou jednoho ředitelství se sídlem na MŠ Žižkova 4019, Kroměříž.

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ ŽIŽKOVA                        - 573 341 434

Telefonní čísla do jednotlivých tříd ***

 * KRTEČEK - 573 331 685

 * MYŠKA - 573 331 246

 * BERUŠKA - 573 331 247

 * MOTÝLEK - 573 341 434

 * SLUNÍČKO - 573 331 248

 * JÍDELNA - 573 341 436

 * MŠ Postoupky třída     SOVIČKY - 727 942 325, 573 362 150


 

Plánované akce :

2022/2023

ZÁŘÍ

 • Informační schůzka rodičů v MŠ Žižkova / v 16.15 hodin v úterý 13.9.- v jednotlivých třídách, prosíme rodiče bez dětí/
 • Informační schůzka rodičů v MŠ Postoupky /v 16.15 hodin ve čtvrtek 8.9. -  prosíme rodiče bez dětí/
 • Zahájení cvičení DRÁČEK SLUNÍČKO /29.9.2022 čtvrtek, od 9.00 hodin + předškolní děti ze třídy KRTEČEK
 • Ve třídách SLUNÍČKO x MOTÝL probíhá "Zdraví úsměv" ve spolupráci se zdravotnickou školou /ukončení 19.10.2022


  ŘÍJEN

 • Projektový den pro předškolní děti /5.10.2022 MOTÝL, 12.10.2022 KRTEK)
 • Zahájení cvičení DRÁČEK MOTÝL x SOVIČKY /12.10.
 • Třída MYŠKA "Dýňování" s rodiči a dětmi /20.10. od 15.15 hodin
 • Třída SOVIČKY, MŠ Postoupky akce s rodiči DÝŇOVÁNÍ /24.10. v 15.30 hodin
 • "PUTOVÁNÍ S BLUDIČKOU" akce pro děti a rodiče z celé MŠ /2.11.2022 středa v odpoledních hodinách od 15.30 hodin - bližší informace v jednotlivých třídách
 • Třída SOVIČKY, MŠ Postoupky v dopoledních hodinách akce pro děti Halloween

 LISTOPAD

 •  Dopraváček pro předškolní  děti /9.11. pro 25 dětí
 •  Zahájení PLAVÁNÍ třída MOTÝL /30.11. - 1.2.2023
 • "DRAKIÁDA" malých tříd v dopoledních hodinách/1.11.2022
 •  Cvičení na Airtracku na SPgŠ Kroměříž, MYŠKA (9.45 hodin) x KRTEČEK (9.00 hodin) /21.11.2022
 • Cvičení na Airtracku na SPgŠ Krměříž, BERUŠKA (9.00 hodin) x SLUNÍČKO (9.45)
 • Třída MOTÝLEK /30.11. zahájí 9 lekcí plavání - cena 329,- Kč

 PROSINEC

 •  Mikulášská v MŠ Postoupky, třída Sovičky /v pondělí 5.12.2022 v 16.00 hodin
 •  Mikuláš ve školce /v úterý 6.12.2022 v dopoledních hodinách ve spolupráci se studentkami SPgŠ
 •  Rozsvícení vánočního stromečku celá školka /6.12.2022 v odpoledních hodinách v 15.30 hodin s rodiči
 • Vánoční posezení s rodiči BERUŠKA, MYŠKA, KRTEČEK v jednotlivých třídách /čtvrtek 15.12. od 15.00 hodin

LEDEN

 • Divadlo Šikulka ve školce v dopoledních hodinách /16.1.2023, cena 70,-Kč (náhradní termín - 27.3..2023)

ÚNOR

 • MŠ Postoupky třída SOVIČKY- KARNEVAL / 28.2. v dopoledních hodinách/
 • MŠ Žižkova - všechny třídy KARNEVAL / 28.2. v dopoledních hodinách /
 • Zahájení PLAVÁNÍ třída SLUNÍČKO /2.2.2023 - 30.3.2023, cena za 8 lekcí 292,- Kč
 • Zahájení PLAVÁNÍ třída KRTEČEK a SOVIČKY předškolní děti /7.2.2023 - 18.4.2023, od 10.15 hodin - 11.00 hodin, cena za 10 lekcí 369,- Kč
 • BESEDA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ K OTÁZCE ♥♥♥♥♥♥ Školní zralosti ve spoluprácí s Mgr. Helenou Doleželovou s PPP Kroměříž a učitelkami ze ZŠ /v úterý 21.2..2023 v 15.30 hodin ve třídě Motýlek

BŘEZEN

 •  Proběhne účast dětí v naší MŠ na projekci sférického kina s promítáním naučného filmu v   délce 30 minut  /28.3.2023 úterý, cena 90,- Kč

 •  Dílničky velikonoční / MYŠKA, BERUŠKA - 29.3.2023 od 15.00 hodin, SLUNÍČKO, MOTÝLEK, KRTEČEK - 30.3.2023 od 15.00 hodin

DUBEN
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ Žižkova a MŠ Postoupky / 20.4. v dopoledních hodinách od 9.00 hodin - 11.00 hodin, v odpoledních hodinách od 14.00 hodin do 15.30 hodin - zde možnost vyzvednutí přihlášek !
 • Třída MOTÝLEK (s improvizačním projektem "Zasadíme strom aneb Život a technika") a MYŠKA (s vystoupením) budou vystupovat na SPgŠ /26.4.2023 v dopoledních hodinách bez rodičů. Bližší informace ve svých třídách.

 KVĚTEN

 • Zápis dětí do MŠ Žižkova x MŠ Postoupky proběhne v termínu / 10.5. a 11.5.  - přijímání přihlášek v kanceláři paní ředitelky /bližší informace budou včas zveřejněny
 • Chystané posezení ke DNI MATEK /MYŠKA - 9.5.2023 v 15.30 hodin, BERUŠKA - 11.5.2023 v 15.00 hodin, KRTEČEK - 10.5.2023 v 15.15 hodin
 • Sportovní dopoledne ve spolupráci s SPgŠ Kroměříž "Duhové bubliny" pro děti z předškolních tříd /v 12.5.2023 v pátek od 9.00 hodin
 • Akce pro všechny děti na školní zahradě "DRAVCI" /2.5.2023 v pondělí v dopoledních hodinách, cena 50,- Kč, v 10.15 hodin
 • "JARNÍ KVĚTNÁ" cena 60,- Kč - MYŠKA /16.5.2023 na 9.00 hodin/, MOTÝL /24.5.2023 v 9.00 hodin
 • Fotografování dětí MŠ Žižkova /17.5.2023 v dopoledních hodinách
 • Fotografování dětí MŠ Posoupky /18.5.2023 v dopoledních hodinách
 • Třída MYŠKA navštíví divadlo v domě kultury "O dvanácti měsíčkách" /23.5.2023, cena 20,- Kč
 • "DOPRAVÁČEK" pro děti ze SLUNÍČKA /31.5.2023 v prostorách zahrady MŠ Mánesova v 8.45 hodin

 ČERVEN

 • "DEN DĚTÍ" s rodiči /1.6.2023 od 15.30 ve spolupráci s hasiči, záchranou službou, SONS-pro zrakově postižené ...

 • Třída SOVIČKY-Postoupky /1.6.2023 MDD
 • "Výchovně vzdělávací program "Kouzelná ZUŠka" /2.6. v dopoledních hodinách, třída MOTÝLEK na 10.00 hodin, třída SLUNÍČKO na 10.30 hodin
 • Vystoupení třídy BERUŠKA pro Klub aktivních důchodců /5.6.2023 na 9.30 hodin
 • Třída SOVIČKY /6.6. v dopoledních hodinách návštěva ZD Postoupky
 •  "DOPRAVÁČEK" pro děti ze třídy MOTÝLEK /14.6.2023 v prostorách zahrady MŠ Mánesova od 8.45 hodin#333366

 • Program "NA PROCHÁZCE V POHÁDCE" si pro děti připravila STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA /14.6.2023 v 9.30 hodin- třída SLUNÍČKO a předškolní děti z KRTEČKA
 • "POSEZENÍ S RODIČI  s grilovačkou" třída MYŠKA /15.6. na 15.30 hodin
 • Třída SOVIČKY /15.6.2023 ZAHRADNÍ SLAVNOST - rozloučení se školáky
 • Třída SOVIČKY /22.6.2023 - turistický výlet do lesa
 • Třída SOVIČKY /27.6.2023 - návštěva knihovny Postoupky
 • Třída SOVIČKY /chystá se návštěva hasičské zbrojnice Postoupky

 


 

 

2011 © Mateřská Škola Žižkova
design: Look4vision,   programoval: SK